Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Общи условия за договор за поръчка и доставка

Общи условия за договор за поръчка и доставка


ОБЩИ УСЛОВИЯ
ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА 

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ДЕКЛАРАТИВНА ЧАСТ.
ПРИЛОЖИМОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. ВАЛИДНОСТ И ОБВЪРЗВАЩА СИЛА НА ДОКУМЕНТИ, СЪПРОВОЖДАЩИ ИЗРАБОТКАТА

            чл.1 Тези Общи условия представляват предварително установени разпоредби и се прилагат при сключване на всички Договори за продажба на изработени по заявка изделия /Договори за изработка/ или всички Договори за покупко-продажба на готови изделия от листата на Продавача – Изпълнител:

САКМАРКЕТ ЕООД, ЕИК BG200169155 със седалище и адрес на управление:
България, област Варна, община Ветрино, село Доброплодно, Стопански Двор

наричан по-долу за краткост САКМАРКЕТ, на физическо или юридическо лице наричано по-долу Възложител. Възложител също така е юридическо или физическо лице, което възлага на САКМАРКЕТ изработката на определени изделия. Изброените в тази точка документи уреждат взаимоотношенията между Изпълнителя и Възложителя  в качеството им на Продавач и Купувач на изработеното и полученото.
            чл.2 ОФЕРТА /ЦЕНОВА ЛИСТА/ - Образец 1 е писмено предложение изпратено по имейл, факс или пощенска услуга от САКМАРКЕТ към Възложителя. Офертата специфицира предлаганите от САКМАРКЕТ опаковки по обем, вид, материал за изработка, цени и рабат, които САКМАРКЕТ е длъжен да изработи и достави, ако му бъдат поръчани. Изготвя се от САКМАРКЕТ.
             чл.3 ДОГОВОР – Образец 3  е всеки индивидуален Договор за изработка или Договор за покупко-продажба на стоки, сключен в писмена форма между САКМАРКЕТ и Възложителя.
             чл.4 ПРОТОКОЛ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ /ПОРЪЧКА/ – Образец 2 съдържа вида на изработката, вида на материалите необходими за конкретната изработка, количеството, единичната цена на артикулите от изработката, срока на доставка и данни на упълномощените лица, които заявяват и приемат заявката. Протоколът за възлагане се изготвя в офиса на САКМАРКЕТ, където се представя на Възложителя и се подписва от Възложителя - купувач, който желае да поръча изработката.Подписването от Възложителя на Поръчка /Протокол за възлагане/ освен чрез пощенска услуга може да се извърши и във всеки офис на САКМАРКЕТ или по факс на номер 00359 52 608 722.
            Изпращането и подписването на Протокол за Възлагане /Поръчка/ може да стане и чрез сайта на САКМАРКЕТ по следния начин: след като Възложителят е приел Оферта изпратена му от САКМАРКЕТ, същият изпраща на САКМАРКЕТ чрез сайта на САКМАРКЕТ на адрес: https://sackmarket.com/bg/porachka.html  Поръчка и подписва Поръчката /Протокол за възлагане на изработка/. След като Възложителят изпрати Поръчка, чрез бутона „ПОРЪЧВАМ”, то той се съгласява безусловно с настоящите Общи Условия за сключване на Договор за изработка. 
              чл.5 ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДАДЕНИ СТОКИ – Образец № 4:
     Удостоверява момента на прехвърляне на собствеността и е основание за плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – КУПУВАЧ. Неразделна част е от Фактура за плащане в брой или по банков път на подробно описаните в него изработки. Съдържа номера на Заявката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – КУПУВАЧ и описва предаваните опаковки.
              чл.6 КАСОВ БОН И БАНКОВО БОРДЕРО – Образец № 5:
     Документи удостоверяващи извършено плащане по конкретната доставка. Прилагат се към Фактурата. Банковото бордеро трябва да съдържа печат от банката, в която е наредено плащането.
              чл.7 Офертите, Договорите и Протоколите за възлагане /поръчки/ сключвани от САКМАРКЕТ се подчиняват на настоящите Общи Условия. На настоящите Общи условия се подчиняват всички отношения, свързани с продуктите, които произвежда и продава САКМАРКЕТ и купувачите им. Условията за покупка на Възложителя, както и всякакви едностранни отделни договорки, могат да се вземат под внимание, само ако са приети и писмено потвърдени от САКМАРКЕТ. 
           САКМАРКЕТ може да откаже сключването на Договор или да изпълни Поръчка  /Протокол за възлагане/, в случай, че между издаването на Офертата и приемането и от Възложителя са настъпили непреодолими препятствия за изпълнението му, включително, но не само: недостиг на суровини на пазара, повреда в технологичното оборудване, стачки, епидемии и др. форсмажорни обстоятелства.
  чл.8 Страните в отделен писмен договор могат да уговарят помежду си и условия, различни от Общите Условия. Тези условия се конкретизират в писмения  Договор и имат действие само за конкретната заявка. В тези случаи и само за конкретната заявка при несъответствие между уговореното от страните и Общите Условия има сила уговореното.
            чл.9 Ако не е подписан Договор между Възложителя и Изпълнителя настоящите Общи условия имат силата на Договор и всички издадени и подписани Оферти, Поръчки, протоколи и документи във връзка с поръчаното и приетото за изработка са приложими по разпоредбите на чл.258-269 от ЗЗД.
Страните - търговци по смисъла на Търговския закон приемат, че са запознати с разпоредбите на чл.258 до чл.269 от ЗЗД относно Договора за изработка и приемат за неуредените въпроси в тези Общи условия да се ръководят от тях.
 чл.10 Настоящите Общи условия се приемат за установени от Изпълнителя  за неопределен срок. Всеки Протокол за възлагане /Поръчка/ или друг документ във връзка с възлагане на Поръчка към САКМАРКЕТ подписан от страна на Възложителя или упълномощено от него лице се счита за писмено потвърждение и приемане на тези Общи условия. Общите условия пораждат правно действие между страните ако Възложителят не ги е оспорил до момента, в който са му предадени изработените изделия.
            чл.11 САКМАРКЕТ може да променя тези Общи условия по всяко време, като публикува актуалната им версия в интернет на адрес: https://sackmarket.com/bg/porachka.html както и на видно място във всеки офис на САКМАРКЕТ. Правна сила има последната им версия, която е била приета от Възложителя. 


  ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

чл.12 САКМАРКЕТ  се задължава на свой риск да изработва и предава на Възложителя изделията описани подробно по вид, предназначение, количество, единична цена в Протокол за възлагане /Поръчка/, подписан между страните. 
           чл.13 За изделията, описани в Протокола за възлагане /Поръчката/, САКМАРКЕТ може да предостави по своя преценка при поискване от Възложителя готови мостри или проекти за одобрeние и потвърждаване на заявеното в срока, записан в Протокола за възлагане. Освен готови мостри САКМАРКЕТ може да се договори Възложителят да одобри мостра от първите напечатани или произведени изделия на място при Изпълнителя. В такъв случай, Възложителят трябва да изпрати в завода на САКМАРКЕТ свой упълномощен представител във време посочено от САКМАРКЕТ. В случай на неодобряване на мострата, поръчката се анулира и Договорът се разваля, а всички направени разходи от САКМАРКЕТ се заплащат от Възложителя. 
чл.14 Изработката следва да бъде извършена с материали на САКМАРКЕТ или с материали, предоставени от Възложителя.
чл.15 Предметът на изработката може да се  конкретизира в отделен протокол където се описва накратко възложената изработка.


III. ДОПУСТИМИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ НА ИЗДЕЛИЯТА

            чл.16 Технологично са възможни отклонения от цветовете в рамките на: 
1. ΔE*ab = 4 при цветовете за печат на определени отпечатъци. Тези отклонения могат да бъдат по-големи, когато печатът е нанесен върху основа, различна от бялата; 
2. ΔE *ab = 8 при цветовете на основата (пластмаса, хартия и др.). 
           чл.17 По технически причини количеството на изработените изделия може да варира спрямо договореното. Ако в Договора не е записано друго, Възложителят приема до 10% отклонение от договореното количество.
           чл.18  Допускат се следните толеранси в дебелините на материалите от които са направени изделията: 
1. ± 7% за теглото на квадратен метър на хартията; 
2. ± (3% + 2 микрона) за дебелините на BOPP и CPP фолиата; 
3. ± (6% + 3 микрона) за дебелините на фолиата от HDPE, MDPE, LDPE
4. ± (9% + 9 микрона) за дебелините на фолиата от рециклирани материали; 
           чл.19 Допускат се следните толеранси в линейните параметри на изделията: 
1. ± 0.5 см за размерите на хартиените кутии, пликове и опаковъчната хартия; 
2. ± 0.7 см за размерите на рекламни и подаръчни хартиени торби; 
3. ± 0.5 см за размерите на дъното на чували;
3. ± 1.0 см за размерите височина и ширина на чували; 
4. ± 0,3 см за размерите на изделията от CPP, BOPP; 
5. ± 0,8 см за размерите на изделията от HDPE, MDPE, LDPE;
6. ± 1,2 см за позициите на дръжките, отворите или печата; 
          чл.20 Допускат се следните максимални разминавания в напасването на цветовете при флексопечат: 
1. ± 0,1 см при фотореалистичен печат; 
2. ± 0,3 см при графичен и щрихов печат; 
          чл.21 Отклоненията по гл.III, чл.19 и чл.20 могат да бъдат до два пъти по-големи, в случай че изделията са изработени от: 
1. HDPE, LDPE или MDPE с дебелина под 16 микрона; 
2. LDPE с дебелина под 31 микрона;
3. CPP или BOPP с дебелина под 21 микрона; 
4. Хартия Semi extensible and Fully extensible;
При обработки на горните материали в процеса на изработка са възможни и малки надлъжни и напречни бръчки.
              По технологични причини и защото машините, с които се произвеждат изделията не са механично съвършени, 0.3% / нула цяло и три процента или три броя на всеки хиляда броя/ от общото количество на произведените от САКМАРКЕТ изделия може да бъдат с технологични отклонения в конструкцията и това се приема от Възложителя като Допустим конструктивен дефект. 
         чл.22 САКМАРКЕТ има право да постави допълнителни малки елементи в графичния дизайн на изделията /точки, кръстчета, графични скали/, които не нарушават общата визия на изделията, но са технологично необходими за производството им.
         чл.23 САКМАРКЕТ има право да постави на дъното или на дискретно място върху изделията своя фирмен знак и координати като производител или продавач на изделията, като не нарушава общата им визия.
         чл.24 Всички различни от стандартните за САКМАРКЕТ изисквания на Възложителя относно пакетирането, етикирането и други характеристики на изделията, трябва да бъдат вписани от Възложителя в Поръчката /Протокола за възлагане/ и Договора. 


                                            IV. РЕКЛАМАЦИИ

         чл.25 Рекламации за всякакви дефекти в изделията могат да се предявят от Възложителя в срок от 15 /петнадесет/ дни от приемането им от Възложителя. Рекламацията се предава в писмена форма по пощата, чрез факс или на място, в офис на САКМАРКЕТ. Съставя се Протокол за рекламация – Образец № 6, който се подписва от представителите и на двете страни. Към протокола се прилагат снимки и мостри на рекламираните изделия. 
        Протоколът за рекламация е достатъчно основание за приемане или отхвърляне на рекламацията. Преди приемане или отхвърляне на рекламацията САКМАРКЕТ може да изпрати упълномощени лица да установят качествата на изделията и да се уверят в наличието на дефекти, които са извън нормите, описани в тези Общи условия или договор. Възложителят е длъжен да предостави достъп до изделията и да осигури пълно съдействие при огледите на изделията. Отклонения от размери, дебелини, печат и др. по-големи от допустимите, са основание за рекламация от страна на Възложителя, в случай, че минимум 5% от изработените изделия ги имат. За определянето на процента на дефектните изделия се използва статистическа извадка, която да обхваща не по-малко от 10% от произведените изделия. 
        чл.26 Ако САКМАРКЕТ приеме да компенсира Възложителя по Протокол за рекламация цялостно или частично, Възложителят се задължава да върне рекламираните изделия на същото място, където ги е получил, ако САКМАРКЕТ поиска това.
        чл.27 Ако в Договора не е уговорено друго, всички клишета, щанцформи и други пособия, необходими за производството на изделията, които са били заплатени или предоставени от Възложителя остават в САКМАРКЕТ до 14 месеца след края на Договора. В случай, че Възложителят ги поиска по време на този период, той може да ги получи на място във фабриката , склада или офиса на САКМАРКЕТ. След този срок и ако не е договорено друго те се унищожават по преценка на САКМАРКЕТ. 
         чл.28 САКМАРКЕТ не носи отговорност за неуредени от Възложителя авторски и патентни права върху дизайна на изделията поръчвани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този смисъл и поради техническата невъзможност да се проверява всяка поръка / поради дългите срокове и процедури за реална проверка на това дали една марка или дизайн е запазен от Възложителя в съответното Патентно ведомство/,  САКМАРКЕТ приема, че:
-    Възложителят е добронамерен търговец към носителя или самият Възложител е носител на авторските права върху дизайна и търговските марки на поръчваните за изработка в САКМАРКЕТ изделия.
-    Възложителят не извършва нарушение на Закона за авторското право и сродните му права.
Приемайки тези Общи условия и подписвайки Поръчката / Протоколът за възлагане или Договор,
                              ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ДЕКЛАРИРА, а САКМАРКЕТ счита, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е собственик или оторизиран ползвател на търговските марки и изображенията на опаковките, които поръчва и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възлага изработка на поръчваните от него за изработка изделия в завода на САКМАРКЕТ. 
При възникване на претенции от трети лица или от лица, които имат патенти или авторски права върху Поръчаните от Възложителя изделия, всички разходи за евентуални съдебни разноски и наказателни присъждания в полза на някоя държава, институция, физическо или юридическо лице, глоби на компетентния съд и контролни органи, както и от Патентно ведомство на Република България и от международни патентни организации за всяко отделно изделие поръчано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в нарушение на нечие патентно или авторско право са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
         чл.29 САКМАРКЕТ има право да остави при себе си малки количества от произведените изделия за последващата им употреба като мостри в търговски изложения, каталози и др. 


V. СРОКОВЕ НА ИЗРАБОТКАТА

          чл.30 САКМАРКЕТ е длъжен да изработи и предаде изработените изделия, в уговорения срок в Поръчката /Протокола за възлагане/. Ако конкретен срок за изработка не е посочен в поръчката, за срок за изпълнение на конкретната поръчка се смята от 7 до 30 работни дни /от седем до тридесет работни дни/, в зависимост от сложността и количеството на заявените за изработка изделия, както и от натовареността на САКМАРКЕТ в момента на поръчката. За приемането на изработеното от Възложителя страните подписват Протокол за предадени стоки – Образец 4, описан по-горе в тези Общи условия.

Срокът за изработката започва да тече от най-късната от следните дати: 
     - датата на подписването на Договора или Поръчката/ Протокола за възлагане;
     - датата на получаването от страна на Възложителя на авансовото плащане, ако такова е предвидено в Договора/ Протокола за възлагане; 
     - датата на одобряването и подписването на графичния проект /дизайна/ за поръчаното изделие от Възложителя, ако такъв е посочен в Договора/ Протокола за възлагане; 
     - датата на предоставянето от Възложителя на всички необходими материали, необходими за изработката на изделията: текстове, снимки, мостри и други необходими, но чиято липса възпрепятства нормалното производство на поръчаните от Възложителя изделия.
чл.31 При по-сложна и специфична изработка Страните се договарят доставянето на изработеното да става по одобрен между тях график. 
чл.32 Възложителят няма право да се откаже от изпълнението на задълженията си по договора или да го разваля преди изтичане на приетите за изпълнение срокове.
           чл.33 Ако в Поръчката или Договора не е посочено друго, Възложителят се задължава да заплати, изтегли и приеме изработените изделия от склада на САКМАРКЕТ до 10 календарни дни, след изтичане на срока за изработка. Неизпълнението на това условие се счита за забава от страна на Възложителя и той дължи неустойка, съгласно глава IX от тези Общи условия, върху стойността на оставените в склада на САКМАРКЕТ изделия. 
           чл.34 Ако едната от страните забави да изпълни свое задължение по Договора, от което зависи изпълнението на задължение на втората страна, срокът за изпълнение на задължението на втората страна, се удължава с времето за закъснението на първата.


VІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

            чл.35 За изработеното, Възложителят се задължава да заплати на САКМАРКЕТ възнаграждение за изработката в размерa договорен между страните според единичните цени на описаните видове изработки в Поръчката 
/Протокола за възлагане/.
            чл.36 Възнаграждението /стойността на поръчаните изделия/ съгласно Протокола за възлагане /Поръчката/ е окончателно и не може да се променя, включително при промяна на цените на материалите и на работната ръка. 
            чл.37 Възнаграждението по предходните алинеи, ако не е уговорено друго в Договор, се заплаща както следва:
-  50% - авансово при подписването на Протокола за възлагане 
- останалата част – след като САКМАРКЕТ уведоми Възложителя за точната дата, на която ще бъдат готови за предаване поръчаните от Възложителя изделия.
По своя преценка Възложителят може да заплати 100% от възнаграждението авансово.
            чл.38 Възложителят е в забава, ако не плати преди приемането на изработеното или от първия ден след срока на плащане, отразен в Протокола за предадени стоки, ако има договорено отложено плащане. 
            чл.39 Възнаграждението се дължи от Възложителя в пълния му размер и ако същият откаже да приеме изработеното.
            чл.40 Възнаграждението се заплаща по банков път по сметка на САКМАРКЕТ, изписана в проформа фактурата или във фактурата за плащане предоставена на Възложителя от САКМАРКЕТ. Ако Възложителят е възпрепятстван да плати по банков път, то той е длъжен да плати в брой.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

            чл.41 САКМАРКЕТ е длъжен:
- със свои сили и средства и на свой риск да изработи уговореното с Възложителя;
-  да гарантира качеството на изработеното;
- да уведомява Възложителя за промени в обстоятелствата довеждащи до изменения при изпълнението на поръчката или за невъзможност за изпълнение;
- да предаде в срок изработеното на Възложителя.
            чл.42 САКМАРКЕТ има право:
-  да иска от Възложителят да получи изработеното;
-  да получи уговореното възнаграждение /стойността на изработените изделия/;
- да иска изменение на зададеното в Поръчката, ако изпълнението му е възпрепятствано. 
            чл.43 Възложителят е длъжен:
- при поискване от страна на САКМАРКЕТ да оказва съдействие за извършване на изработката, предоставяйки навреме всички графични материали и правилно задание за изработка на желаните от Възложителя изделия;
-  да извърши оглед и да приеме изработеното в уговорения срок;
- да направи възражения, ако има такива, при приемането и да опише претенциите си в Протокола за рекламация;
-  да заплати уговорено възнаграждение в срок и по уговорения начин.
            чл.44 Възложителят има право:
- да получи поръчаните от него изделия;
- да направи възражения за недостатъци при приемането, ако има такива.


VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА ПРИ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОР, Поръчка/ протокол за възлагане/

            чл.45 Установените отношения между страните при тези Общи условия или в отделен Договор се прекратяват:
-    с приемането на изработеното от Възложителя;
-    при заплащане от Възложителя на изработеното или доставеното от САКМАРКЕТ;
-    при обективна невъзможност за изпълнение на зададеното от САКМАРКЕТ;
-    по взаимно писмено съгласие между страните.
            чл.46 Всяка от страните има право да развали Договора без предупреждение, когато другата страна изпадне в ликвидация, неплатежоспособност или е образувано производство по несъстоятелност. 


IX. НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ

             чл.47 Ако Възложителят се откаже от поръчаното количество изделия след като е започнала изработката им, то Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя направените разходи и извършената до момента работа, както и печалбата, която Изпълнителят би получил при изработката на цялата поръчка.
             чл.48 Ако Възложителят изпадне в забава относно изпълнението, вкл. плащането и приемането на изработеното от САКМАРКЕТ, то Възложителят дължи неустойка на САКМАРКЕТ в размер на 0,25% /нула цяло двадесет и пет процента/ на ден върху неиздължената сума.
             чл.49 Ако САКМАРКЕТ изпадне в забава относно изпълнението, вкл. срока за изработването на изработеното дължи неустойка в размер на 0,25% /нула цяло двадесет и пет процента/ на ден върху платената до момента на забавата сума от Възложителя.
             чл.50 САКМАРКЕТ може да иска от Възложителя, като гаранция за плащането и приемането на изработеното допълнителни търговски обезпечения: Запис на Заповед, търговски залог, банкова гаранция, поръчителство, ипотека и др. по своя преценка. Тези начини на обезпечения се уреждат с отделен  Анекс към договора.
             чл.51 Двете страни приемат цялата информация, станала им известна във връзка с изпълнението на Договора, за конфиденциална. Те се задължават да не правят достъпни за трети страни Оферти, цени, графични проекти и 
друга информация, станала им известна във връзка със сключването и изпълнението на Договора. 


X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

             чл.52 Всички съобщения и уведомления между страните ще бъдат в писмена форма за действителност. Писмената форма се счита спазена при съобщения по факс и имейл.
             чл.53 Нищожността на клауза от Общите условия или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на Общите условия или Договора като цяло.
             чл.54 Страните се задължават да не преотстъпват на трети лица информация, получена при или по повод сключването или изпълнението на Договора.
              чл.55 За всеки спор относно съществуването на действието на тези общи условия или във връзка с тяхното нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението им, както и за всички въпроси неуредени в Общите условия или в писмен Договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. 
При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд на БТПП съобразно Правилника за дела, основани на арбитражни споразумения. За неуредени въпроси по Договора се прилагат и разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и другите нормативни актове на Българското гражданско законодателство. Всички спорове, свързани с тълкуването, действителността и изпълнението на Договора ще се отправят към компетентния държавен съд по месторегистрацията на САКМАРКЕТ.
               чл.56 Тази актуализирана версия на Общи условия при сключване на договор за изработка на САКМАРКЕТ ЕООД е в сила от 11.05.2013 г. и се прилага до изричното и отменяне или заменяне.                        


УТВЪРДИЛ:
                              
         /Управител Сакмаркет ЕООД/